Sprawy

Opodatkowanie odszkodowania

W sprawie prowadzonej przez Kancelarię pojawiło się zagadnienie wypłacania pracownikowi zasądzonego przez Sąd Pracy odszkodowania za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę. Wątpliwości dotyczyły tego, czy pracodawca powinien wypłacić pracownikowi zasądzoną kwotę pomniejszoną o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) czy też wypłacić odszkodowanie w pełnej wysokości?

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w ustawie o podatku od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 poz. 361, ze zm.). Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, wolne od podatku dochodowego są m.in. otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw.

W tym wypadku odrębną ustawą będzie kodeks pracy, który w art. 45 i 47(1) – w odniesieniu do umów na czas nieokreślony oraz art. 50 – w odniesieniu do umów na czas określony określa zasady ustalania wysokości wspomnianego odszkodowania.

Oznacza to, że pracodawca nie potrąca zaliczki na podatek PIT z tytułu odszkodowania za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę.

 Do góry