Sprawy

Przywrócenie do pracy a zasady współżycia społecznego

W jednej ze spraw prowadzonych przez Kancelarię pracownik domaga się przywrócenia do pracy wskazując, że rozwiązanie umowy o pracę było sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
W tym przypadku pracodawca rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 53 § 1 pkt 1b Kodeksu Pracy, tj. z powodu niezdolności do pracy pracownika trwającej dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące. Zdaniem pracownika, z uwagi na jego sytuację osobistą, skorzystanie przez pracodawcę z uprawnienia do rozwiązania umowy w takim przypadku, stanowiło nadużycie prawa podmiotowego.

Naszym zdaniem natomiast, tylko w przypadku gdyby niezdolność do pracy pracownika wynikała z przyczyn zawinionych przez pracodawcę można byłoby zastanawiać się nad zastosowaniem art. 8 Kodeksu Pracy. Na podobnym stanowisku stanął sąd I instancji.

 Do góry