Sprawy

Bank lokalny a FATCA

Klient zgłosił się z zapytaniem do Kancelarii, czy specjalistyczny bank prowadzący działalność o charakterze lokalnym wypełnia definicję raportującej polskiej instytucji finansowej. Z przedstawionego przez klienta opisu funkcjonowania banku wynikało ponadto, że wspomniany bank posiada Oddział poza granicą Polski.

W ocenie prawników Kancelarii bank taki zostanie zakwalifikowany jako raportująca polska instytucja finansowa z uwagi na prowadzenie działalności w formie Oddziału na terytorium poza granicami Polski. Wynika to bezpośrednio z postanowień ustępu III.B punkt 3 w zw. z ustępem III.A punktem 2 Załącznika II do umowy międzyrządowej w sprawie FATCA.

Jak wynika bowiem z wyżej wskazanych postanowień umowy, celem nadania instytucji finansowej statusu nieraportującej nie może ona mieć stałego miejsca prowadzenia działalności poza granicami Polski

 Do góry