Sprawy

Odpowiedzialność policji za kradzież

Zagadnienie odpowiedzialności Skarbu Państwa z tytułu kradzieży samochodu zabezpieczonego na potrzeby postępowania karnego powstało na tle praktyki doradczej Kancelarii. W sprawie powódce skradziono zabezpieczony samochód z parkingu prowadzonego przez prywatnego przedsiębiorcę na zlecenie policji. W konsekwencji Powódka domaga się zapłaty odszkodowania za utratę pojazdu także od Skarbu Państwa wywodząc swoje roszczenie z faktu nie poinformowania jej przez policję o bezpośrednio odpowiedzialnym za szkodę przedsiębiorcy oraz niepodjęcia w stosunku do niego żadnych czynności w celu dochodzenia roszczenia.

W ocenie Kancelarii takie działanie policji należy traktować jako bezprawne i w świetle brzmienia art. 228 § 1 k.p.k. oraz 417 k.c. może ono stanowić podstawę odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa. Podobne stanowisko zajmował już Sąd Najwyższy m.in. w wyroku z 21 maja 2003 roku (sygn. akt IV CKN 178/01). Obecnie sprawa czeka na rozstrzygnięcie przez sąd pierwszej instancji

 Do góry