Sprawy

Egzekucja odszkodowań według FIFA

Zagadnienie to powstało na tle praktyki doradczej Kancelarii. W sprawie piłkarz, którego reprezentujemy uzyskał niezwykle korzystne dla siebie orzeczenie Dispute Resolution Chamber, organu jurysdykcyjnego FIFA (dalej jako „DRC”), który zasądził na jego rzecz pokaźne odszkodowanie za rozwiązanie kontraktu bez uzasadnionego powodu. Klub jednak ociąga się z wypłatą odszkodowania. Czy w takiej sytuacji piłkarz na podstawie orzeczenia DRC może wszcząć przeciwko klubowi egzekucje komorniczą?

W ocenie Kancelarii nie jest to możliwe. Należy pamiętać, że FIFA, tak jak krajowe związki piłkarskie są podmiotami prywatnymi (najczęściej stowarzyszeniami), i jakiekolwiek decyzje podjęte przez organy jurysdykcyjne utworzone w ramach takich podmiotów mogą odnosić skutki wyłącznie wewnętrzne tj. w obrębie danej organizacji. Skuteczną drogą „egzekucji” roszczenia odszkodowawczego, będzie zatem skorzystanie z narzędzi wewnątrzorganizacyjnych przewidzianych w statutach i uchwałach takich podmiotów (por. art. 64 FIFA Disciplinary Code, 2011 edition), nie zaś korzystanie z przymusu państwowego.  

 Do góry