Sprawy

Rejestracja wzoru a prawo autorskie

Zagadnienie związane z ochroną wzorów przemysłowych powstało w ramach due diligence wykonywanego na zlecenie jednego z naszych klientów. Klient zwrócił się z pytaniem czy brak rejestracji wzorów przemysłowych wytworzonych w ramach działalności produkcyjnej klienta rodzi ryzyko dochodzenia przez twórców wzorów roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich?

Co do zasady prawo do rejestracji wzoru przemysłowego oraz czerpanie korzyści majątkowych z prawa z rejestracji, przysługuje z mocy prawa pracodawcy lub zamawiającemu, niezależnie od charakteru zawartej umowy.   

Natomiast przejście autorskich praw majątkowych z mocy ustawy następuje wyłącznie w stosunku do utworów powstałych w wyniku realizacji umowy o pracę.

Oznacza to, że pewne ryzyko dla klienta może pojawić się wtedy, gdy twórcą wzoru przemysłowego jest osoba, która stworzyła wzór na podstawie umowy cywilnoprawnej, w której nieuregulowano kwestii przejścia majątkowych praw autorskich. W takiej sytuacji, po wygaśnięciu prawa z rejestracji wzoru, autorskie prawa majątkowe do dzieła (wzoru) będą mogły być skutecznie wykonywane przez samego autora.   

 

 Do góry