Sprawy

Zażalenie przed terminem jest ok

W jednej ze spraw prowadzonych przez Kancelarię napotkaliśmy następującą wątpliwość prawną. W imieniu naszego klienta wnieśliśmy zażalenie na postanowienie o nadaniu bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności. W odpowiedzi sąd wezwał nas do uzupełnienia braków formalnych zażalenia w postaci wskazania daty wszczęcia egzekucji przeciwko dłużnikowi, która to okoliczność zgodnie z art. 795 § 2 k.p.c. stanowi początkowy bieg terminu na wniesienie zażalenia.

Bankowy tytuł egzekucyjny w najbliższym czasie zostanie usunięty z porządku prawnego, natomiast wezwanie sądu dotyka szerszego zagadnienia procesowego, jakim jest określenie charakteru terminów oznaczonych w k.p.c. jako termin początkowe, uprawniające do określonych działań procesowych.  W szczególności zaś oceny wniesienia środka zaskarżenia przed terminem oznaczonym jako termin początkowy do jego wniesienia.

Wbrew stanowisku sądu w analizowanej sprawie, wniesienie zażalenia przed terminem oznaczonym w k.p.c. jako termin początkowy, przynajmniej co do zasady nie stanowi uchybienia formalnego wymagającego uzupełnienia. Stanowisko Sądu Najwyższego w tym zakresie jest jednolite. Termin początkowy wskazany w art. 795 § 2 k.p.c., ma charakter techniczny umożliwiający sądowi oraz stronom ustalenie terminu końcowego na złożenie środka zaskarżenia i jego naruszenie nie wiąże się z negatywnymi skutkami procesowymi dla strony. Wniesienie zażalenia przed terminem, o ile oczywiście postanowienie zostało już wydane, nie powinno zatem stanowić przeszkody formalnej do rozpoznania zażalenia.

 

 Do góry