Sprawy

Przedawnienie nienależnego świadczenia

W jednej ze spraw prowadzonych przez Kancelarię napotkaliśmy następującą wątpliwość prawną. Z jakim terminem przedawniają się roszczenia o zwrotu świadczeń okresowych spełnianych na podstawie umowy, która okazał się nieważna.

Kluczowe okazało się rozstrzygnięcie co decyduje o tym, że dane świadczenie jest okresowe. Okazało się, że aby uznać dane świadczenie za okresowe, musi wystąpić wielość świadczeń spełnianych w ramach określonego stosunku prawnego. I to właśnie kwestia określonego stosunku prawnego miała w tej sprawie decydujące znaczenie. Skoro bowiem wspólna podstawa prawna świadczenia odpadła, to nie możemy mówić o okresowym charakterze tego świadczenia. Ponadto przecież już z samej istoty świadczenia nienależnego wynika, że takiej wspólnej podstawy wskazać się nie da.

Zgodnie z art. 405 k.c. zwrot świadczenia nienależnego następuje w naturze, lub jeżeli nie jest to możliwe, zwracana jest równowartość świadczenia. Przy czym zwrot ten powinien nastąpić jednorazowo. Tak więc odnośnie do każdego nienależnego świadczenia, spełnionego przez klienta powstaje odrębny stosunek zobowiązaniowy. W sytuacji takiej przedawnienie roszczeń następuje więc dopiero po upływie ogólnego, dziesięcioletniego terminu przedawnienia określonego w art. 118 k.c.

 Do góry