Sprawy

Umowne ograniczenia odpowiedzialności

W jednej ze spraw prowadzonych przez Kancelarię pojawiło się pytanie czy klauzule ograniczające odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, np. do pewnej z góry ustalonej kwoty są zawsze dopuszczalne. Zgodnie bowiem z art. 473 ust. 2 Kodeksu cywilnego nieważne jest tylko zastrzeżenie, iż dłużnik nie będzie odpowiedzialny za szkodę, którą może wyrządzić wierzycielowi umyślnie.

W naszej ocenie jednak klauzule ograniczające nie mogą naruszać wynikającej z art. 3531 Kodeksu cywilnego zasady swobody umów, a w szczególności nie powinny być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Będzie to miało szczególne znaczenie zwłaszcza w przypadku umów adhezyjnych, gdzie warunki umowy są narzucone przez stronę o silniejszej pozycji ekonomicznej. Możliwość kwestionowania umownych klauzul ograniczających odpowiedzialność pod względem zgodności z zasadą swobody nie powinna być ograniczona do relacji przedsiębiorca – konsument, ale może także znaleźć zastosowanie w stosunkach między przedsiębiorcami.

Stanowisko to znajduje potwierdzenie również w wypowiedziach doktryny prawa cywilnego.

 Do góry