Sprawy

Klauzule abuzywne w umowie kredytu

W jednej z naszych spraw pojawiła się wątpliwość dotycząca niedozwolonej klauzuli określającej sposób obliczenia odsetek przy kredycie dewizowym.

Zbyt daleko idące jednostronne uprawnienie do kształtowania wysokości odsetek przez bank w umowie z konsumentem decyduje o cesze abuzywności i niejednoznaczności kwestionowanej klauzuli. W świetle art. 3851 § 2 Kodeksu cywilnego takie postanowienie umowne nie wiąże konsumenta, a strony są związane umową w pozostałej treści.

Odsetki jednak stanowią essentialia negotii umowy kredytu i ich usunięcie spowoduje utratę przez tę umowę swojej właściwości. Czy wobec tego należy przyjąć odmienną formułę obliczenia odsetek, czy może całą umowę ex tunc należy uznać za nieistniejącą?

Naszym zdaniem drugie rozwiązanie jest odpowiedniejsze. Szczególnie jeśli odnośnie do innych essentialia negotii między stronami nie panuje konsens.

 

 Do góry