Sprawy

Sprawa niby prosta

Jeden z naszych klientów zwrócił się do nas z pytaniem dotyczącym, od którego momentu należy liczyć okres przedawnienia dla roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (art. 471 Kodeksu cywilnego) oraz okresu przedawnienia dla roszczeń regresowych. Brak bowiem w tym względzie wyraźnych przepisów, a ogólna reguła zgodnie, z którą bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, nie pozwala na jednoznaczne rozstrzygnięcie tych zagadnień.

Problem ten jednak został rozstrzygnięty przez orzecznictwo Sądu Najwyższego. Zdaniem SN, termin przedawnienia roszczenia o zapłatę odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania rozpoczyna bieg od dnia wystąpienia szkody pozostającej w związku przyczynowym z tym zdarzeniem. Natomiast, w przypadku roszczenia regresowego wobec współdłużnika, bieg przedawnienia tego roszczenia rozpoczyna się zwykle, zgodnie z art. 120 § 1 zd. 2 Kodeksu cywilnego, w dniu, w którym nastąpiło zaspokojenie wierzyciela.

 Do góry