Sprawy

Zabezpieczenie roszczenia o posiadanie

W jednej ze spraw prowadzonych przez Kancelarię wynikła ciekawa kwestia dotycząca możliwości udzielenia zabezpieczenia powództwa o przywrócenie posiadania lokalu.

Roszczenie o przywrócenie naruszonego posiadania należy do kategorii roszczeń niepieniężnych, zastosowanie znajdzie tu więc art. 755 kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z tym przepisem, sąd może na czas postępowania unormować prawa i obowiązki uczestników postępowania. Z orzecznictwa sądów powszechnych wynika, że takie unormowanie może przyjmować postać nakazu wydania bezprawnie zajętego lokalu, a więc w rzeczywistości może prowadzić do zaspokojenia roszczenia.

Jest to odstępstwo od reguły wynikającej z art. 731 kpc, zgodnie z którym zabezpieczenie roszczenia nie może zmierzać do jego zaspokojenia. Zabezpieczenie może prowadzić do zaspokojenia roszczenia, jeżeli jest konieczne dla odwrócenia grożącej szkody i innych niekorzystnych dla uprawnionego skutków.

 Do góry