Sprawy

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej spółki akcyjnej

Brak jest regulacji, która wprost wskazywałyby od kiedy rezygnacja członka Rady jest skuteczna. Należy poszukiwać rozwiązania, które ma swoje oparcie w ogólnych regulacjach prawa cywilnego oraz nie naraża spółki na to, że może ona przez dłuższy czas nie mieć organu nadzorczego. Dlatego...

Premia regulaminowa czy nagroda?

Pracodawcy często nie rozróżniają tych dwóch sposobów wynagradzania pracownika i stosują te pojęcia zamiennie, co jest błędem. O premii regulaminowej możemy mówić wówczas, gdy zasady jej przyznania są określone w regulaminie wynagradzania sposób jednoznaczny i konkretny. Tym samym możliwe...

Restrukturyzacja a upadłość

Jeden z naszych klientów chciał wiedzieć co się stanie w sytuacji zbiegu postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego. W sytuacji kiedy wierzyciel złożył wniosek o upadłość dłużnika można złożyć wniosek o restrukturyzację swojego przedsiębiorstwa, a sąd restrukturyzacyjny,...

Reklama publiczna i inna

Jeden z naszych klientów chciał się dowiedzieć czy dozwolone jest reklamowanie napojów alkoholowych w prasie, jeśli magazyn ma trafić do określonej grupy pełnoletnich prenumeratorów. Zgodnie z art. 13(1) ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi bezwzględnie zakazuje...

Margines rzeczywistości

W sprawie mobbingu wszystko niemal jest trochę dwuznaczne. Mamy do czynienia ze zjawiskiem, które, w sensie społecznym nie prawnym, w Polsce nie doczekało się należytej atencji. Tu trudno mieć do kogokolwiek o to indywidualnie adresowane pretensje. Istota rzeczy zawiera się w obciążeniach...

E-deklaracje – krótka instrukcja

Spółka, działając przez pełnomocnika, może rozliczyć podatek przez E-deklaracje. W pierwszej kolejności należy złożyć do urzędu skarbowego formularz UPL-1 w formie papierowej. W takim formularzu ustanawia się pełnomocnika. Kolejnym warunkiem koniecznym jest posiadanie podpisu elektronicznego,...

Dwa błędy– jedno odszkodowanie

Jeden z naszych Klientów zastanawiał się, czy w przypadku wadliwego rozwiązania umowy o pracę w czasie okresu wypowiedzenia w sytuacji, w której wypowiedzenie również było wadliwe, pracownikowi przysługują dwa odszkodowania, czy tylko jedno. Postulaty części doktryny dotyczące przyznania...

Koszty w przypadku cofnięcia pozwu

Przy cofnięciu pozwu, zgodnie z art. 203 § 2 i § 3 k.p.c., jest zasadą, że pozwany ma prawo otrzymać od powoda zwrot kosztów poniesionych na pomoc prawną a dotyczącą okresu od uzyskania wiedzy o toczącym się przeciwko pozwanemu sporowi sądowemu do chwili otrzymania informacji o cofnięciu...

 Do góry