Sprawy

Sprzeciw do listy wierzytelności

Jeden z naszych klientów zastanawiał się co może zrobić kiedy to w postępowaniu wszczętego na postawie jego sprzeciwu do listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, nie zostało uznane w całości jego roszczenie. W takiej sytuacji, na podstawie art. 259 ust. 2 prawa upadłościowego na postanowienie w przedmiocie sprzeciwu zażalenie przysługuje upadłemu, syndykowi oraz każdemu z wierzycieli. Takie zażalenie należy wnieść w terminie 7 dni. Od zażalenia należy wnieść opłatę w wysokości 200 zł.

Zażalenie rozpoznaje się w terminie trzydziestu dni od dnia przedstawienia akt sądowi drugiej instancji.

 Do góry