Sprawy

Siedem dni

Jeden z Klientów naszej Kancelarii prosił o wyjaśnienie kwestii prawnej dotyczącej udzielania urlopów wypoczynkowych dla osób innego wyznania z uwagi na fakt, że obchodzą oni święto. Pracownik naszego Klienta złożył wniosek o urlop wypoczynkowy we czwartek - na cztery dni przed planowanym urlopem.

Pracownicy innego wyznania niż rzymskokatolickie mają prawo do dni wolnych podczas ich świąt. Oznacza to, że w razie złożenia odpowiedniego wniosku (i w odpowiednim terminie) mogą mieć wolne od pracy zarówno w święta katolickie, jak i w dni będące świętami ich religii czy wyznań. Jednakże zgodnie z rozporządzeniem MPiPS oraz MEN z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie zwolnień od pracy lub nauki osób należących do kościołów i innych związków wyznaniowych w celu obchodzenia świąt religijnych nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy (które zostało wydane na podstawie art. 42 ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania) pracownik należący do kościoła lub innego związku wyznaniowego, którego święta religijne nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy, prośbę o udzielenie zwolnienia od pracy powinien zgłosić pracodawcy co najmniej 7 dni przed dniem zwolnienia.

Z powyższego wynika, że na pracowniku spoczywa obowiązek powiadomienia pracodawcy o planowanym urlopie z odpowiednim wyprzedzeniem, które musi wynosić co najmniej 7 dni. W analizowanym w naszej Kancelarii przypadkiem, pracownik nie spełnił powyższego wymogu, wobec czego pracodawca miał prawo odmówić mu urlopu.

Warto dodać, że gdyby pracownik złożył wniosek urlopowy co najmniej na 7 dni przed dniem zwolnienia wówczas pracodawca miałby obowiązek udzielić mu urlopu. Godząc się na takie rozwiązanie, powinien jednocześnie zawiadomić pracownika o warunkach odpracowania takiego dnia najpóźniej na 3 dni przed świętem będącym przedmiotem wniosku.

 Do góry