Sprawy

Jak nie płacić składek (od benefitów pracowniczych)

Jeden z naszych Klientów będący pracodawcą zastanawiał się jak może uniknąć odprowadzania składek do ZUS-u z tytułu dodatkowych polis ubezpieczeniowych zapewnianych pracownikom.

Zgodnie z § 2 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106 ze zm.) nie stanowią podstawy wymiaru składek korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.

Polisy ubezpieczeniowe, podobnie jak inne dodatkowe świadczenia, będą podlegały wyłączeniu z podstawy wymiaru składek, gdy zostaną kumulatywnie spełnione następujące warunki:

1) Pracownik musi współuczestniczyć w finansowaniu polisy. Ponoszona przez niego opłata może wynosić nawet symboliczną złotówkę.

2) Należy zawrzeć w wewnętrznych regulacjach pracodawcy dotyczących wynagradzania (np. w regulaminie wynagradzania) postanowienie, zgodnie z którym pracownikom przysługują polisy ubezpieczeniowe za częściową odpłatnością oraz określić jakiej konkretnej części są one przez nich finansowane.

Należy podkreślić, że wolna od składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne jest różnica między ceną nabycia polisy ubezpieczeniowej przez pracodawcę a ponoszoną przez pracownika odpłatnością.

 Do góry