Sprawy

Odszkodowanie bez składki

W jednej ze spraw prowadzonych przez kancelarię klient miał wątpliwość, czy odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o prace za porozumieniem stron podlega oskładkowaniu.

Mimo że Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU nr 161, poz. 1106 ze zm.) zawiera katalog przychodów zwolnionych ze składek, to jednak nie wymienia rzeczonego odszkodowania wprost.

Wśród przychodów zwolnionych ze składek są m.in. wszelkiego rodzaju świadczenia odszkodowawcze związane z rozwiązaniem umowy o pracę, tj. wszelkie odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy.

Składkom ZUS nie podlegają również świadczenia przyznane pracownikom dobrowolnie przez pracodawcę w drodze układów zbiorowych, porozumień czy też w oparciu o indywidualną umowę/porozumienie czy ugodę zawartą z konkretnym pracownikiem lub w sytuacjach, kiedy doszło do wygaśnięcia umowy o pracę. Tak orzekł ZUS w interpretacjach indywidualnych.

 Do góry