Sprawy

Rezygnacja

Jeden z naszych klientów chciał wiedzieć od jakiego momentu rezygnacja z funkcji członka zarządu wywołuje skutki prawne. Ponadto chciał się dowiedzieć czy jest ustawowy termin do zgłoszenia takiej zmiany do krajowego rejestru handlowego.

W pierwszym z przedstawionych zagadnień należy stwierdzić, że mandat wygasa z chwilą doręczenia spółce lub właściwym organom takiego oświadczenia, chyba że z jego treści wynika, iż rezygnacja następuje z nadejściem późniejszego terminu.

Termin do zgłoszenia takiego faktu nam wyznacza ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. W art. 22 ustawy wskazano, że wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

 Do góry