Sprawy

Wypowiedzenie w usługach

Jeden z klientów naszej Kancelarii zawarł umowę o świadczenie usług. Niestety druga strona nie wywiązywała się z swojego zobowiązania i nie wykonała żadnej usługi, wobec czego klient zdecydowany był zakończyć współpracę z swoim kontrahentem. Nasz klient wpłacił również zaliczkę i chciał ją odzyskać.

Umowa, którą zawarł nie przewidywała jej wypowiedzenia ani też nie określała jasno kiedy druga strona będzie zmuszona zwrócić zaliczkę. W powyższej sytuacji należy mieć na względzie, że na podstawie art. 750 k.c. do umowy o świadczenie usług stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia. Zgodnie z art. 746 k.c. umowę zlecenia można wypowiedzieć w każdym czasie. Jeżeli zaś druga strona nie chce zwrócić zaliczki, a nie wykonała pracy to należy zastosować art. 471 k.c. który jest podstawą odpowiedzialności kontraktowej.

 Do góry