Sprawy

Wyłączność zakazana

Jeden z klientów Kancelarii chciał się dowiedzieć czy klauzula ograniczająca otwieranie nowych sklepów w promieniu 3 km od dotychczasowej lokalizacji przedmiotu najmu może stanowić naruszenie prawa ochrony konkurencji.

Klauzule wyłączności przyznają najemcy wyłączność prowadzenia określonej działalności w obiekcie handlowym lub gwarantują wynajmującemu, że najemca nie rozpocznie podobnej działalności na określonym obszarze.

Zależnie od okoliczności danej sprawy, klauzule takie mogą być kwalifikowane jako porozumienia ograniczające dostęp do rynku (art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumenta) lub też jako porozumienia podziałowe (art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy).

Umowy o korzystanie z nieruchomości lub lokali nie są co do zasady wyłączone spod zakazu zawierania porozumień, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku – choć orzecznictwo nie jest w tej sprawie jednolite.  Istnieje jednak ryzyko przyjęcia, , że klauzula wyłączności narusza przepisy z ustawy o ochronie konkurencji.

 Do góry