Sprawy

Wysokość zadośćuczynienia za mobbing

Jeden z Klientów naszej Kancelarii chciał się dowiedzieć od czego zależy wysokość zadośćuczynienia należnego osobie poszkodowanej w wyniku działalności mobbingowej.

Z wypracowanych przez judykaturę reguł wynika, że o usprawiedliwionej wysokości należnego osobie poszkodowanej zadośćuczynienia decyduje przede wszystkim rozmiar doznanej krzywdy, wymagający oceny stopnia wywołanych cierpień psychicznych lub fizycznych, jak również ich intensywności, czasu trwania lub nieodwracalności następstw doznanej krzywdy, ale także inne podobne okoliczności towarzyszące ujawnionej krzywdzie, objęte pojęciem tzw. całokształtu sprawy. Ponadto przy zasądzaniu zadośćuczynienia należy uwzględniać usprawiedliwione założenie, że zasądzane świadczenie powinno być w konkretnych okolicznościach sprawy odpowiednie oraz utrzymane w rozsądnych granicach, ukierunkowanych na utrzymanie dotychczasowych warunków i stopy życiowej osoby poszkodowanej, której rozstrój zdrowia powinien być skompensowany przez przyznanie odpowiedniej sumy, która – jak to zostało wyjaśnione wcześniej – nie polega na wzbogaceniu osoby poszkodowanej, ale na wyrównaniu krzywdy spowodowanej rozstrojem zdrowia doznanym wskutek mobbingu.

W niektórych wyrokach sądów stwierdzano, że wysokość zadośćuczynienia może stanowić iloczyn sumy miesięcy, kiedy stosowany był mobbing oraz wysokości miesięcznego wynagrodzenia osoby poszkodowanej.

 Do góry