Sprawy

FIDIC na placu budowy?

Istotną częścią zleceń Kancelarii jest prawna obsługa inwestycji budowlanych. Po raz kolejny przygotowując kompleksowy pakiet umów do przetargu mamy możliwość korzystania z międzynarodowych standardów i warunków FIDIC, które w ostatnich latach są coraz częściej stosowane przy realizacji...

Wielka obstrukcja procesów budowlanych

W ramach prowadzonego przez nas milionowego sporu budowlanego, w którym w imieniu Klienta będącego podwykonawcą budowy dużego obiektu sportowego na północy Polski dochodzimy należnego mu wynagrodzenia, w pełnej krasie ujawniają się wszelkie wady polskiego rynku usług budowlanych i wymiaru...

Warunki, pozwolenia, budowa

W jednej z prowadzonych przez Kancelarię spraw sąd administracyjny zajął stanowisko, zgodnie z którym o pozwolenie na budowę może się ubiegać wyłącznie osoba, na której imię wydane zostało postanowienie o warunkach zabudowy. Pogląd ten nie dość, że nie opiera się wprost na przepisie...

Zajęcie udziałów – co może wierzyciel

Wierzyciel wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który uzyskał zajęcie na posiadanych przez tego wspólnika udziałach, nie może żądać zwołania zgromadzenia wspólników spółki w celu podjęcia uchwały połączeniowej. Nasz Klient, Spółka dwóch wspólników prowadziła...

Duża sprawa budowlana

Prowadzimy dużą sprawę o roboty budowlane – charakterystyczną dla czasów w których żyjemy. Firma budowlana w pewnej fazie realizacji inwestycji uznała, że więcej na zleceniu traci, niż zarabia. Uruchomiła prawników, żeby znaleźli dających się bronić pretekst do odstąpienia od umowy...

Wyodrębniamy włókna światłowodowe

Daje się zauważyć, że coraz więcej przedmiotów w otaczającym nas świecie może być przedmiotem prawa własności. Dotyczy to zwłaszcza przedmiotów, które wcześniej prawo kwalifikowało jako części składowe. Przykład świadczący o takiej tendencji zauważyliśmy między innymi w prawie...

Konfiguracje w przetargu

Klient Kancelarii zwrócił się do nas o konsultację dotyczącą dozwolonych prawem form udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, czyli w temacie, który dla wielu przedsiębiorców zamierzających uczestniczyć w przetargu  warunkuje istotne decyzje biznesowe. Czy na gruncie...

Osoba fizyczna nie założy powierniczego rachunku bankowego

Jednym ze sposobów zabezpieczenia wykonania świadczenia pieniężnego stosowanym w ramach stosunków kontraktowych jest wykorzystanie powierniczego rachunku bankowego, na którym można zdeponować środki pieniężne, które wypłacane będą kontrahentowi po spełnieniu przez niego określonych w...

Finalizacja transakcji z udziałem Kancelarii

Kancelaria prowadziła lokalną finalizację globalnej transakcji przejęcia amerykańskiej grupy branży premiksów witaminowych przez Klienta Kancelarii, polską spółkę z tej samej branży, należącą do największej światowej grupy w tej branży. Closing miał miejsce w dn. 23 grudnia 2013 roku,...

Spory o nadwykonania

Stosunki podmiotów leczniczych z Narodowym Funduszem Zdrowia antagonizują się w ostatnim czasie coraz wyraźniej. O ile do tej pory Fundusz na ogół akceptował wnioski szpitali o dokonanie tzw. przesunięć pomiędzy zakresami w ramach umów danego rodzaju, obecnie coraz częściej zdaje sie wskazywać,...

 Do góry