Zaznacz stronę

1 marca 2019 r. wejdzie w życie istotna zmiana w kodeksie spółek handlowych – zmianie ulegną art. 193 i 194, które dotyczą dywidendy. Pierwsza istotna zmiana dotyczyć będzie wspólników, którym łatwiej będzie ustalić dzień dywidendy i wyegzekwować jej wypłatę. Ustawodawca określił, że w sytuacji, gdy uchwała walnego zgromadzenia nie określa dnia dywidendy, dniem dywidendy jest dzień powzięcia uchwały o podziale zysku.
W sytuacji, gdy zgromadzenie wspólników nie określi w uchwale terminu wypłaty dywidendy, jej wypłata będzie wypłacana niezwłocznie po dniu dywidendy.
Druga zmiana daje spółce z ograniczoną odpowiedzialnością prawo do domagania się zwrotu wypłaconych zaliczek na poczet dywidendy, w sytuacji, gdy spółka odnotowała stratę albo osiągnęła zysk w wysokości mniejszej od wypłaconych zaliczek. Oczekiwane zmiany precyzują więc termin wypłaty dywidendy oraz zapewniają spółce lepszą ochronę jej własnych interesów.