Zaznacz stronę

Jeżeli twórca utworu nie jest pracownikiem spółki, tylko wykonuje go na podstawie umowy cywilnoprawnej brak regulacji dotyczących autorskich praw majątkowych do utworu ma znacznie większe konsekwencje niż nieuregulowanie tego w umowie o pracę.

Otóż, jeżeli zlecimy twórcy samo wykonanie dzieła, to nabędziemy prawo do korzystania jedynie z jego danego egzemplarza, a twórca będzie mógł tworzyć jego kolejne egzemplarze i sprzedawać je innym podmiotom. Tym samym, jeżeli zlecimy po prostu stworzenie logo dla spółki, nie regulując w żaden sposób kwestii praw autorskich, to nasza sytuacja będzie podobna do sytuacji osoby kupującej książkę lub płytę z muzyką – pełna możliwość korzystania z danego egzemplarza i brak praw do samego utworu.

Przy nabywaniu praw autorskich należy pamiętać o kilku podstawowych kwestiach:

  1. Umowa musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności – korespondencja mailowa w tym zakresie nie będzie wystarczająca. Rygoru formy pisemnej nie spełnia również przesłanie kontrahentowi podpisanego skanu pisma. W sposób inny niż pisemny może dojść jedynie do udzielenie licencji, która w polskim prawie nie może mieć charakteru wiecznego – albo jest na czas określony albo można ją rozwiązać w drodze wypowiedzenia.
  2. Umowa dotyczy jedynie pól eksploatacji (zakresów korzystania z utworu), które są w niej wyraźne wymienione.
  3. Jeżeli umowa nie reguluje kwestii wynagrodzenia – uznaje się, że jest ono należne i to odrębnie za każde pole eksploatacji.
  4. Prawo do decydowania o korzystaniu z opracowań, adaptacji, itp. Utworu musi być wyraźnie przeniesione, w przeciwnym razie pozostanie przy twórcy, mimo przeniesienia całości autorskich praw majątkowych.
  5. Jeżeli nabywca zobowiąże się do rozpowszechniania utworu, a tego nie uczyni w ustalonym terminie, twórca może odstąpić od umowy i odzyskać całość autorskich praw majątkowych – jeśli nie ma takiej potrzeby lepiej nie zobowiązywać się do rozpowszechniania utworu.
  6. Regulacji momentu przejścia praw autorskich – dopiero od tej chwili nabywca może korzystać z dzieła w ustalonym zakresie, dlatego może mieć znaczenie, czy dojdzie do niego już w momencie odebrania, czy tez dopiero z chwilą zapłaty całego umówionego wynagrodzenia.

Nabywając prawa autorskie należy również zawsze się upewnić, czy kontrahent jest jedynym twórcą utworu. W przeciwnym razie konieczna jest weryfikacja, czy nabył od swoich współtwórców ich prawa i może przenieść je w całości na nabywcę.

Ponadto, ustawa przewiduje pewne dodatkowe regulacje dotyczące tylko niektórych typów utworów, które wpływają na ostateczną treść umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych.