Zaznacz stronę

Klienci często pytają nas, czy w przypadku naruszenia przez pracownika jego obowiązków, konieczne jest uprzednie ukaranie go karą porządkową, czy też można od razu dokonać wypowiedzenia umowy lub jej rozwiązania bez wypowiedzenia.

W doktrynie i orzecznictwie utrwalony jest pogląd, że nie ma konieczności poprzedzenia rozwiązania umowy o pracę karą porządkową nałożoną na pracownika w przypadku naruszenia przez niego obowiązków pracowniczych. Odpowiedzialność porządkowa może zostać przez pracodawcę pominięta, jeżeli uważa on inne działanie w stosunku do pracownika za bardziej zasadne i efektywne. Może on od razu złożyć wypowiedzenie w wymaganej prawem formie albo zastosować na przykład przepisy o odpowiedzialności materialnej pracownika. Są to instytucje od siebie niezależne, wynikające z innych podstaw prawnych.

Dla przykładu, Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 marca 2007 roku, sygn. I PK 228/06 wskazał, że bezzasadna odmowa wykonania polecenia dotyczącego pracy może uzasadniać rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika bez potrzeby uprzedniego stosowania kar porządkowych.

Jednak możliwe jest również kumulatywne zastosowanie różnych środków prawnych przez pracodawcę, jeżeli jedno zachowanie pracownika uzasadnia konieczność podjęcia kilku działań, np. reguł odpowiedzialności porządkowej, karnej, zawodowej i wypowiedzenia umowy o pracę.