Zaznacz stronę

Postanowienie Sądu Najwyższego ze stycznia 2019 roku o sygnaturze III PK 52/18 ma istotne znaczenie dla pełnomocników procesowych, w tym działających na rzecz pracowników. Sąd Najwyższy, na kanwie sprawy z zakresu prawa pracy, dotyczącej uznania wypowiedzenia zmieniającego za bezskuteczne, powtórzył i uzupełnił orzecznicze przesłanki dopuszczalności stosowania skargi kasacyjnej.
Sąd Najwyższy stwierdził, że powołanie się na „oczywistą zasadność” skargi kasacyjnej (art. 389 (9) pkt. 4 k.p.c.) jest możliwe po wykazaniu kwalifikowanego charakteru naruszenia przepisów prawa. „Oczywista zasadność” polega na tym, że powinna być ona dostrzegalna przez każdego prawnika bez przeprowadzania wnikliwej analizy.
Niezależnie od powyższego, Sąd Najwyższy uznał, że jako „sąd prawa”, nie może w żadnym przypadku dopuszczać zarzutu skargi kasacyjnej, która ma na celu polemikę z ustaleniami faktycznymi sądu drugiej instancji.