Zaznacz stronę

W ramach zmian do kodeksu postępowania cywilnego ustawodawca chcąc usprawnić procedurę sądową zdecydował się na powrót do poprzednich przepisów i na nowo wprowadził zlikwidowane w 2012 roku odrębne postępowanie gospodarcze.

Postępowanie te może zostać zniesione w sytuacji gdy strony niebędące przedsiębiorcami oraz przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, w terminie tygodnia od doręczenia im na piśmie pouczenia, złożą wniosek o rozpoznanie sprawy w trybie zwykłym. Wniosek ten jest dla sądu wiążący, a niezachowanie terminu powoduje wygaśnięcie przedmiotowego uprawnienia stron.

Zmiany, związane z rozpatrywaniem spraw gospodarczych, polegać będą m.in. na skróceniu terminów. Zmianie ulegną również dowody z zeznań świadków, które sąd może dopuścić jedynie wtedy, gdy po przeprowadzeniu dowodów z dokumentów (lub ich braku) pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy. Ustawodawca wprowadził również nowa instytucję  umowy dowodowej. Polega ona na tym, iż strony mogą umówić się o wyłączenie określonych dowodów w postępowaniu w sprawie z określonego stosunku prawnego powstałego na podstawie umowy.