Zaznacz stronę

20 lutego 2019 r. rządowy projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego został skierowany do dalszych prac w Sejmie. Jedną z planowanych zmian jest ustanowienie prymatu dowodu z dokumentu w postępowaniach w sprawach gospodarczych.

Co to oznacza?

Sąd w pierwszej kolejności będzie brał pod uwagę dowody utrwalone na nośnikach informacji, które umożliwiają zapoznanie się z ich treścią (por. art. 773 KC). Dowody z zeznań świadka zostaną dopuszczone jedynie wtedy, gdy po wyczerpaniu innych środków dowodowych lub w ich braku pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, ewentualnie gdy strona wykaże, że nie może przedstawić dokumentu z przyczyn od niej niezależnych.

Omawiana regulacja niewątpliwie przyczyni się do przyspieszenia postępowań, szybciej bowiem zapoznać się z dokumentem, aniżeli wezwać i przesłuchać świadka. Niemniej jednak, rzetelne
i czasochłonne dokumentowanie każdej czynności przez przedsiębiorców stoi niejako
w sprzeczności z naturą prowadzenia biznesu, które charakteryzuje się szybkim tempem zmian postanowień umownych. Ponadto, należy się zastanowić, czy tego rodzaju „ograniczanie” postępowania dowodowego jest w ogóle zgodne z zasadą swobodnej oceny dowodów.

Innymi słowy, co przedsiębiorcy po tym, że sąd szybko rozpozna jego sprawę, skoro rozstrzygnięcie nie będzie poparte rzetelnym materiałem dowodowym, a sama procedura jego wydania sprzeczna z prawem?