Zaznacz stronę

Obecnie tylko sąd pracy, po przeprowadzeniu postępowania, jest uprawniony do orzekania o istnieniu stosunku pracy. Jak wynika z wypowiedzi Głównego Inspektora Pracy, Państwowa Inspekcja Pracy wkrótce zaproponuje zmiany w tej kwestii.

Projekt ustawy jest już gotowy, a najwięcej kontrowersji wywołuje propozycja rozszerzenia kompetencji Inspektorów Pracy, którzy mieliby być uprawnieni do przekształcenia, w drodze decyzji administracyjnej, umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę w razie naruszenia art.22 § 1 Kodeksu pracy, tzn. w sytuacji, gdy w ramach umowy cywilnoprawnej faktycznie istnieje ukryty stosunek pracy. Od decyzji administracyjnej Inspektora Pracy, pracodawca będzie miał możliwość odwołania się do sądu.

Jak wynika z Programu działania Państwowej Inspekcji Pracy w roku 2019 oraz na lata 2019-2021, przestrzeganie zakazu zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy stanowi priorytet Państwowej Inspekcji Pracy, która wskazuje, że wysoki poziom naruszeń art. 22 § 1 Kodeksu pracy odnotowywany jest przede wszystkim w branży budowlanej, przedsiębiorstwach prowadzących działalność gastronomiczną i hotelarską, a także w agencjach ochrony osób i mienia.  W ciągu I półrocza 2019 r. takie naruszenia odnotowano podczas 14,8 %kontroli.

Według obowiązujących przepisów, Państwowa Inspekcja Pracy ma prawo wniesienia powództwa do sądu o ustalenie stosunku pracy. W 2016 r. PIP skierowała do sądu 150 powództw o ustalenie stosunku pracy na rzecz 238 osób. W 22 przypadkach sądy wydały wyroki ustalające istnienie stosunku pracy. Rozszerzenie kompetencji Inspektorów Pracy w tej kwestii PIP postuluje już od lat. Projekt ustawy zamierza przedłożyć po październikowych wyborach parlamentarnych.