Zaznacz stronę

Zgodnie z ustawą z dn. 26.01.2018 roku od 15 marca 2018 roku sprawozdania finansowe spółek mogą być składane do KRS tylko drogą elektroniczną.

Spółki w ubiegłym roku przeprowadziły tę procedurę, przezwyciężając wszelkie trudności. Równolegle – te same przepisy wprowadziły zmiany do ustawy o rachunkowości dotyczące sporządzania – czyli podpisywania sprawozdań finansowych, które weszły w życie 1 października 2018 roku.

Dokumenty finansowe należy:

 • sporządzić w postaci elektronicznej – w odpowiednim formacie (.xml) i strukturze logicznej [Info]
 • opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

w postaci elektronicznej NIE MUSZĄ być sporządzone:

 • uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • uchwała o podziale zysku lub pokryciu straty.
 • zapisać/zachować we własnych zasobach elektronicznych Spółki, co w przypadku zdecydowanej większości spółek musi nastąpić do dnia 31 marca 2019 roku.

Podpisanie dokumentów finansowych

Sprawozdanie podpisuje: (podając datę podpisu):

 • osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • kierownik jednostki

jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy:

 • wszyscy członkowie tego organu.

(*Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego).

Wszyscy członkowie Zarządu w spółkach są zatem zobowiązani do podpisania podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym sprawozdania finansowego

Nakłada to obowiązek posiadania osobistego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego przez wszystkich członków Zarządu.

Podpis elektroniczny i ePUAP

Osoby posiadające numer PESEL mogą wyrobić bezpłatnie profil zaufany ePUAP i podpisywać dokumenty za pomocą podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Mogą też wyrobić kwalifikowany podpis elektroniczny.

Osoby nieposiadające numeru PESEL mogą posługiwać się jedynie podpisem elektronicznym.

Bezpieczny podpis elektroniczny można kupić w Polsce tylko w 6 certyfikowanych przez państwo firmach. Kwalifikowany podpis elektroniczny oparty na kwalifikowanym certyfikacie wydanym w jednym państwie członkowskim jest uznawany za kwalifikowany podpis elektroniczny we wszystkich pozostałych państwach członkowskich. Lista dostawców kwalifikowanych certyfikatów znajduje się TUTAJ.

Podpis można odebrać jedynie osobiście. Może być także wysłany na podany adres, ale tylko na terenie Polski i odebrać go musi jedynie właściciel podpisu. Koszt podpisu to ok. 300 zł  za rok.

 

Podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP jest potrzebny do:

 • założenia konta S24 na portalu;
 • podpisania dokumentów;
 • podpisania wniosku.

SF