Zaznacz stronę

W sprawach dotyczących masy upadłości syndyk dokonuje czynność w imieniu własnym na rachunek upadłego. Rola syndyka ograniczona jest przepisami ustawy prawo upadłościowe do objęcia majątku upadłego, zarządzania nim, zabezpieczenia go oraz likwidacji.

Zwrócić należy uwagę, że syndyk nie może być osobą uprawnioną do reprezentowania upadłego. Do reprezentowania upadłego i to tylko w postępowaniu upadłościowym uprawniony jest kurator ustanowiony w trybie art. 429. ust. 3 prawa upadłościowego.