Zaznacz stronę

Art. 15gf Tarczy 4.0 przewiduje, iż w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, strony umowy o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu stosunku pracy,  umowy agencyjnej,  umowy zlecenia,  innej umowy o świadczenie usług, umowy o dzieło na rzecz których ustanowiono zakaz działalności konkurencyjnej, mogą ją wypowiedzieć z zachowaniem terminu 7 dni.

Znaczenie tego przepisu dotyczy przede wszystkim umów zawieranych z pracownikami, których skala występowania jest nieporównanie większa, niż wszelkich innych umów o zakazie konkurencji. Z drugiej strony wydaje się, że znaczna część klauzul konkurencyjnych zawiera możliwość ich wypowiedzenia. Co najwyżej w obrocie nie występuje wypowiedzenie w terminie siedmiu dni.