Zaznacz stronę

Ustawodawca decydując się na wprowadzenie „hybrydy” jaką jest prosta spółka akcyjna, stawiał na ułatwienie przedsiębiorcą wejścia na rynek oraz ewentualnego zamknięcia biznesu w razie niepowodzenia  przedsięwzięcia. Chcąc założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, po zawarciu umowy spółki przed notariuszem lub przy wykorzystaniu wzorca umowy, należało w terminie zawitym 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki, zgłosić jej zawiązanie do właściwego miejscowo sądu rejestrowego. W przeciwnym razie spółka ulega rozwiązaniu. Statut spółki akcyjnej powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego – nie ma możliwości  zarejestrowania spółki drogą elektroniczną co prowadzi do przewlekłość procesu założenia spółki. Ustawodawca umożliwia nam założenie prostej spółki akcyjnej poprzez elektroniczną rejestrację, która jest możliwa w przeciągu 24h. Jest to nie tylko szybka i łatwa metoda, ale również mało kosztowna, bowiem nie musimy uiszczać taksy notarialnej za sporządzenie umowy spółki.

Likwidacja spółki również została uproszczona. W stosunku do prostej spółki akcyjnej, czas potrzebny na przeprowadzenie likwidacji wynosi 3 miesiące od daty ogłoszenia rozwiązania spółki i otwarciu likwidacji (tak samo w przypadku sp. z o.o.), podczas gdy przy spółce akcyjnej czas ten wydłuża się do 6 miesięcy od dnia ostatniego ogłoszenia rozwiązania spółki (wierzycieli wzywa się dwukrotnie). Istnieje również możliwość rozwiązania prostej spółki akcyjnej bez przeprowadzania likwidacji. Nastąpi to przez przejęcie majątku spółki i zobowiązań przez akcjonariusza z jednoczesnym obowiązkiem zaspokojenia przez niego wierzycieli wraz z pozostałymi akcjonariuszami.