Zaznacz stronę

30 listopada 2019 r. weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu („ustawa AML”), celem nowelizacji jest pełniejsze dostosowanie polskich przepisów do IV Dyrektywy AML. Wiodącą zmianą jest rozszerzenie kręgu osób odpowiedzialnych za naruszenia obowiązków ustawowych przez instytucję obowiązaną (tzw. deliktów administracyjnych).

Po nowelizacji karę do miliona złotych można będzie nałożyć zarówno na członka zarządu instytucji obowiązanej jak i również na kadrę kierowniczą wyższego szczebla lub pracownika zajmującego kierownicze stanowisko, odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności instytucji obowiązanej z przepisami AML.

Rozszerzony zostanie krąg osób fizycznych, które obowiązane będą do przedstawienia zaświadczenia o niekaralności za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwa skarbowe. Powyższy wymóg dotyczy osób fizycznych będących beneficjentami rzeczywistymi lub wspólnikami (w tym akcjonariuszami) podmiotów zajmujących się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami oraz tworzących lub zarządzających spółkami celowymi (tzw. SPV) a także prowadzącymi działalność gospodarczą oraz zajmującymi stanowiska kierownicze w wyżej wymienionych obszarach działalności.

Nowelizacja wprowadza także wymóg  posiadania odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia dla wyższej wymienionych osób fizycznych w postaci ukończenia szkolenia lub kursu obejmującego prawne lub praktyczne zagadnienia związane ze świadczeniem usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub tworzenia i zarządzania spółkami SPV lub wykonywania, przez okres co najmniej roku , czynności związanych ze świadczeniem usług. Wymienione powyżej warunki należy spełnić, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie tejże ustawy tj. do 29 lutego 2020 r.