Zaznacz stronę

W sytuacji w której pracodawca chce zwolnić pracownika za wszelką cenę warto zachować powściągliwość. W sprawie skutkującej wydaniem przez Sąd Najwyższy Uchwały z dnia 4 kwietnia 2019 roku, sygn. III PZP 2/19 pracodawca najpierw rozwiązał umowę o pracę poprzez wypowiedzenie, a w sytuacji w której pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie, pracodawca zwolnił pracownika bez wypowiedzenia z powodu nieusprawiedliwionego niestawiennictwa w pracy.

Zwolniony pracownik domagał się jednocześnie odszkodowania za bezprawne wypowiedzenie i za bezprawne zwolnienie dyscyplinarne. Sąd Najwyższy orzekł, że pracownikowi przysługują roszczenia odszkodowawcze z art. 45 §1 K.P. w związku z art. 471 K.P. oraz z art. 56 §1 K.P. w związku z art. 58 K.P. z zastrzeżeniem, że odszkodowanie z art. 58 K.P. powinno zostać obliczone w proporcji do pozostałego okresu wypowiedzenia. W takiej sytuacji nie znalazł zastosowania art. 60 K.P. ponieważ w ocenie Sądu ma on jedynie zastosowanie w przypadku gdy zwolnienie za wypowiedzeniem jest prawidłowe.