Aktualności

Paraliż w obrocie rolnym

Znowelizowana ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 5 sierpnia 2015 roku, (Dz.U. poz. 1433; dalej: ustawa) miała przystosować obrót gruntami rolnymi w Polsce do wygaśnięcia okresów przejściowych w nabywaniu gruntów przez cudzoziemców, które zostały wynegocjowane przez Polskę przed...

Sąd Najwyższy o rejestrze klauzul abuzywnych

Dnia 20 listopada 2015 roku Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął ważną uchwałę dotyczącą tego kogo wiąże wpis klauzuli abuzywnej do rejestru klauzul niedozwolonych (sygnatura akt III CZP 17/15). Do tej pory istniała rozbieżność w orzecznictwie czy wpis taki wiąże tylko przedsiębiorcę,...

Nowelizacja wymuszona

Dnia 1 grudnia 2015 roku wejdzie w życie jedna z dwóch ostatnich nowelizacji Prawa własności przemysłowej. Jej uchwalenie było rezultatem przystąpienia przez Polskę do Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, przyjętego w Genewie...

Delegowanie będzie tańsze

Trybunał Konstytucyjny uznał, że część przepisu, na który powoływał się ZUS żądając płacenia składek za pracowników oddelegowanych za granicę naliczonych od kwoty wyższej niż ich zarobki, musi odejść do lamusa.  Komentarz Marty Derewicz dla dziennika "Rzeczpospolita" z dnia 19 listopada...

Archiwum aktualności

Sprawy

Faktor polityczny w stosowaniu prawa

W jeden z prowadzonych przez Kancelarię spraw zwalczamy decyzje quasi-wywłaszczeniowe podjęte w latach siedemdziesiątych w związku z budową rurociągu „Przyjaźń”. Rurociąg został zbudowany w oparciu o decyzje lokalizacyjne, które w momencie wydania i przez następnych 30 lat miały status...

Klauzule abuzywne w umowie kredytu

W jednej z naszych spraw pojawiła się wątpliwość dotycząca niedozwolonej klauzuli określającej sposób obliczenia odsetek przy kredycie dewizowym. Zbyt daleko idące jednostronne uprawnienie do kształtowania wysokości odsetek przez bank w umowie z konsumentem decyduje o cesze abuzywności...

Umowne ograniczenia odpowiedzialności

W jednej ze spraw prowadzonych przez Kancelarię pojawiło się pytanie czy klauzule ograniczające odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, np. do pewnej z góry ustalonej kwoty są zawsze dopuszczalne. Zgodnie bowiem z art. 473 ust. 2 Kodeksu cywilnego nieważne jest tylko...

Wniosek patentowy w procedurze PCT bez zgłoszenia krajowego

W sprawie, w której doradzaliśmy pojawiło się następujące zagadnienie prawne. Klient zlecił nam pomoc w procesie rozszerzenia ochrony patentowej na wynalazek stworzony przez klienta i zgłoszony w polskim Urzędzie Patentowym. Rozszerzenie ochrony miało nastąpić na kraje będące sygnatariuszami...

Archiwum spraw
 Do góry