Aktualności

Zatrudnianie cudzoziemców – nowe rozporządzenie

Zmiana art. 90 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zobligowała ministra właściwego do spraw pracy do wydania nowych rozporządzeń wykonawczych w sprawie zatrudniania cudzoziemców. Obecne rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przypadków, w których...

Przeciwko pracy przymusowej

Organy Unii Europejskiej są już na ostatniej prostej do osiągnięcia politycznego kompromisu i rekomendacji, aby Państwa Członkowskie ratyfikowały nowy protokół Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP). Został on przyjęty na 103. sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy w czerwcu 2014 roku...

Nieważność umowy o świadczenie przez osobę trzecią

W dniu 9 października 2014  roku Sąd Najwyższy wydał orzeczenie (sygn. akt: IV CSK 29/14), w którym uznał, że nieważna jest umowa o świadczenie przez osobę trzecią, jeżeli żadnej ze stron nie łączy stosunek obligacyjny z tą osobą trzecią. Wyrok ten może mieć szczególne znaczenie...

Archiwum aktualności

Sprawy

Prokurent nie odpowiada za upadłość

Zgodnie z przepisami tytułu X ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, sąd może orzec zakaz prowadzenia działalności gospodarczej wobec reprezentantów spółki, którzy będąc do tego zobowiązani z mocy ustawy nie złożyli wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie 2 tygodni od zaistnienia...

Dwie organizacje czyli jedna

U jednego z klientów Kancelarii, w dwóch spośród kilku jego oddziałów (które nie miały przymiotu pracodawcy w rozumieniu Kodeksu pracy) zawiązały się „zakładowe” organizacje zawodowe. Obie stanowiły jednostki organizacyjne tego samego ogólnokrajowego związku zawodowego. Każda z nich...

Archiwum spraw
 Do góry