Aktualności

Dodatkowe świadczenia

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje ustawa z dnia 6 października 2016 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych. Ustawa wprowadziła możliwość uzyskania zasiłku dla bezrobotnych oraz świadczenia przedemerytalnego przez byłych...

Restrukturyzacja bez negatywnych skutków

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 stycznia 2017 r., zapadłym w sprawie o sygn. II FSK 3609/14, podział przez wydzielenie, pozwalający przenieść pakiet nowo nabytych akcji z jednej spółki kapitałowej do drugiej, nie powoduje utraty zwolnienia dywidendowego, nawet jeśli...

Fundusz Świadczeń – elastyczniejsza reguła

Od 1 stycznia 2017 roku wchodzą w życie zmiany w ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. Celem ustawodawcy jest stopniowe dążenie do uelastycznienia przymusowego charakteru regulacji prawnej. Zmiany polegają w głównej mierze na tym, że od 1 stycznia 2017 roku obowiązek stworzenia...

Regulaminy pracy od 1 stycznia 2017 roku

Począwszy od 1 stycznia 2017 r. po stronie pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników powstanie obowiązek wprowadzenia regulaminów pracy i wynagradzania, jeżeli nie są oni w tym zakresie objęci układem zbiorowym pracy. Do tej pory taki obowiązek ciążył na pracodawcach zatrudniających...

Archiwum aktualności

Sprawy

Wypowiedzenie w usługach

Jeden z klientów naszej Kancelarii zawarł umowę o świadczenie usług. Niestety druga strona nie wywiązywała się z swojego zobowiązania i nie wykonała żadnej usługi, wobec czego klient zdecydowany był zakończyć współpracę z swoim kontrahentem. Nasz klient wpłacił również zaliczkę...

Archiwum spraw
 Do góry