Aktualności

Istnienie a wykreślenie

W przypadku łączenia się spółek kapitałowych przez przejęcie połączenie następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby spółki przejmującej. Poza koniecznością wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby spółki przejmującej istnieje...

Połączenie banków a bankowy tytuł egzekucyjny

Na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2014 roku Sąd Najwyższy w składzie Izby Cywilnej rozstrzygnął zagadnienie prawne dotyczące dopuszczalności stosowania art. 788 § 1 k.p.c., statuującego zasadę przejścia praw i obowiązków z tytułu egzekucyjnego w toku sprawy, do bankowego tytułu egzekucyjnego,...

Prawo syndyka do zaskarżenia wykreślenia spółki

Oto co wynika z Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 11 września 2014 r., sygn. akt. III CZP 56/14.W przywoływanym orzeczeniu Sąd Najwyższy w pierwszej kolejności potwierdził, że Syndyk jest uczestnikiem postępowania rejestrowego o wykreślenie upadłej spółki z rejestru, a jego legitymacja procesowa...

Nowe zasady ładu korporacyjnego

Giełda Papierów Wartościowych, ogłosiła iż ruszają konsultacje publiczne do projektu zmian „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych” . W projekcie uwzględnione zostały kwestie istotne dla corporate governance w Unii Europejskiej. Zgodnie z ogłoszeniem,...

Archiwum aktualności

Sprawy

Sprzedaż udziałów, zgłoszenie, NIP

Transakcja sprzedaży praw majątkowych pomiędzy zagranicznymi podmiotami będzie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w Polsce. Zgodnie z ustawą o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników osoby prawne, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają...

Stwierdzenie wykonalności

W sprawie o stwierdzenie wykonalności wyroku zagranicznego sądu polubownego, w wyniku skargi kasacyjnej sporządzonej przez prawników Kancelarii, Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 stycznia 2013 roku uchylił postanowienia sądu I i II instancji, odmawiające stwierdzenia wykonalności wyroku sądu...

Wyłączanie członków Komisji Nadzoru Finansowego

W związku z prowadzoną przez Kancelarię sprawą pojawiło się zagadnienie prawne związane z prawidłową procedurą wyłączania członków Komisji Nadzoru Finansowego w przypadku instancyjnego badania decyzji wydanej przez organ kolegialny działający w tym samym składzie osobowym. Czyli problem...

Majątek, zobowiązania, upadłość

Prawo upadłościowe i naprawcze od chwili wejścia w życie w 2003 roku uważane jest za niedobrą ustawę, nie mniej jednak jest legislacją ważną, co oznacza zwykle, że bardzo trudno ją zmienić. Jedną z najbardziej dwuznacznych kwestii jest sprawa tak zasadnicza, jak określenie przesłanek...

Archiwum spraw
 Do góry