Aktualności

Rada wierzycieli – nowa próba samodzielności

Postępowanie upadłościowe prowadzone jest w interesie wierzycieli – tak było zawsze, choć można odnieść wrażenie, że w praktyce upadłościowej trwa nieustanna walka między elementem „państwowego” władztwa nad upadłością, sprawowanego przez sąd i wyznaczanych przez niego...

Rozszerzenie powództwa - bezpośrednio

21 stycznia 2016 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której stwierdził, że odpis pisma procesowego wniesionego w toku procesu przez profesjonalnego pełnomocnika strony, którym następuje rozszerzenie powództwa, nie podlega doręczeniu na podstawie art. 132 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego...

Procedura ubiegania się o zwrot

Co do zasady zwrot kosztów opieki zdrowotnej poniesionej zagranicą na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (dalej jako „Rozporządzenie 883/2004”), powinien zostać...

Nowelizacja Prawa własności przemysłowej

Dnia 15 kwietnia 2016 roku wejdzie w życie jedna z dwóch ostatnich nowelizacji Prawa Własności Przemysłowej. Jej zasadniczym celem jest zmiana modelu uzyskiwania ochrony prawnej na znak towarowy w Polsce. Pojawiła się bowiem nowa instytucja w zakresie procedury uzyskania prawa ochronnego –...

Archiwum aktualności

Sprawy

Likwidacja stanowiska osoby szczególnie chronionej

Jeden z naszych Klientów zastanawiał się, czy osobie szczególnie chronionej przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy można wypowiedzieć warunki pracy i płacy ze względu na likwidację jej stanowiska pracy. Wypowiedzenie zmieniające jest możliwe. Zależnie od podstawy przysługującej...

Nadgodziny w warunkach szkodliwych

Jeden z naszych Klientów chciał się dowiedzieć, czy osoby wykonujące pracę w szkodliwych warunkach mogą wykonywać pracę w godzinach nadliczbowych w warunkach nieszkodliwych lub odwrotnie. Obecne brzmienie Kodeksu pracy nie pozwala pracownikom wykonującym pracę w warunkach szkodliwych na świadczenie...

Sprawa niby prosta

Jeden z naszych klientów zwrócił się do nas z pytaniem dotyczącym, od którego momentu należy liczyć okres przedawnienia dla roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (art. 471 Kodeksu cywilnego) oraz okresu przedawnienia dla roszczeń regresowych. Brak...

Transakcja sprzedaży GoldenLine

W dniu 25 stycznia 2016 roku miała miejsce transakcja sprzedaży udziałów spółki GoldenLine Sp. z o.o., w wyniku której Agora S.A. przejęła pakiet większościowy w spółce. W charakterze wsparcia prawnego dla klienta Kancelarii, w transakcji uczestniczyła aplikant radcowski Katarzyna Lamczyk.

Archiwum spraw
 Do góry