Aktualności

Dywidenda w toku likwidacji

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego zawartym w wyroku z dnia 18 czerwca 2015 roku sygn. akt III CZP 31/15 w okresie likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, do czasu spłaty jej zobowiązań, nie jest dopuszczalne dokonywanie wypłat dywidendy, nawet gdy uchwała o podziale zysku...

Ustawa wykonawcza do FATCA

Do dnia 31 lipca 2015 roku nie zakończył się proces legislacyjny projektu ustawy wykonawczej do umowy międzyrządowej ws. regulacji FATCA. Brak jest na tą chwilę wyznaczonego terminu przyjęcia projektu przez Radę Ministrów. Na skutek opinii do projektu, wniesionej przez Radę Legislacyjną,...

In dubio pro tributario

10 lipca br Sejm uchwalił zmiany w Ordynacji podatkowej, w tym jedną z ważniejszych zmian postulowanych w ostatnim czasie przez polityków w zasadzie z każdej partii politycznej. Chodzi o zmianę zasady na podstawie której wątpliwości w zakresie istnienia obowiązku podatkowego rozstrzygano na...

Archiwum aktualności

Sprawy

Zniszczenie świadectwa

W określonych sytuacjach, przykładowo jeśli rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika okazało się niezgodne z przepisami prawa pracy, pracodawca jest zobligowany do wydania tak zwolnionemu pracownikowi nowego świadectwa pracy. Przepisy kodeksu pracy oraz...

Przywrócenie do pracy a zasady współżycia społecznego

W jednej ze spraw prowadzonych przez Kancelarię pracownik domaga się przywrócenia do pracy wskazując, że rozwiązanie umowy o pracę było sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.W tym przypadku pracodawca rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 53 § 1 pkt 1b Kodeksu...

Odwołanie zarządu – zaskarżenie uchwały

W jednej ze spraw prowadzonych przez Kancelarię pojawiło się zagadnienie prawne dotyczące kwestii możliwości zaskarżenia ewidentnie sprzecznej z prawem uchwały zgromadzenia wspólników o odwołaniu członka zarządu. Uprawnienie do wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały...

Agencja, pierwokup, ryzyko

Do Klienta Kancelarii zgłosił się potencjalny kupiec nieruchomości gruntowej składającej się z kilku działek gruntu, których łączna powierzchnia przekracza 5 ha. Zaproponował on, transakcję przeprowadzić w ten sposób, że każdą z niedużych działek gruntu nabędzie na podstawie osobnej...

Archiwum spraw
 Do góry