Publikacje periodyczne

Wszystkie bieżące publikacje oraz inne przejawy aktywności w mediach publicznych.

W pierwotnej, polsko-ludowej wersji kodeksu pracy, przywrócenie do pracy było jedynym sposobem uwzględnienia roszczenia pracownika w związku z niezasadnym rozwiązaniem umowy o pracę. Do 1989 r. sąd (czy też komisja odwoławcza do spraw pracy) nie miał możliwości wydania innego orzeczenia, w tym w szczególności nie mógł zasądzić na rzecz pracownika…

Tarcza 4.0 pozwala pracodawcy jednostronnie zerwać zawarte umowy o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia. Nie wskazuje jednak, czy musi to mieć związek z pandemią. Art. 77 ustawy zwanej potocznie tarczą 4.0 wprowadza zmianę do pierwszej tarczy, czyli ustawy z 2 marca br. szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem…

Sąd ustali, co jest zakazane   Przedmiot działalności przedsiębiorstwa zapisany w umowie lub statucie nie ma żadnego znaczenia dla oceny, czy działalność lub praca byłego pracownika spełnia kryterium działalności konkurencyjnej. Kodeks pracy nie zawiera definicji działalności konkurencyjnej. Zawiera natomiast definicję zakazu działalności konkurencyjnej. Zatem pojęcie działalności konkrecyjnej pozostawiono do zdefiniowania…

Uproszczony mechanizm dowodzenia dyskryminacji został rozszerzony na wszystkie przypadki nierówności w zatrudnieniu – motywowane zarówno osobiście, subiektywnie, jak i obiektywnie. Choć pozwalam sobie na lekkie uwagi na temat pracy Sądu Najwyższego, mój szacunek wobec SN jest wciąż na najwyższym poziomie. Celem moich rozważań wszakże jest często dotarcie do rzeczywistej motywacji…

Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy sformułowany jest, o czym niekiedy zapominają nawet same strony takiej umowy, w sposób alternatywny. Z jednej bowiem strony przedmiotem zakazu jest prowadzenie działalności konkurencyjnej wobec poprzedniego pracodawcy, z drugiej – przepis art. 1012 kodeksu pracy obejmuje także zakaz zatrudniania się w podmiocie prowadzącym działalność…

W przypadku zakazu konkurencji nie ma chyba ważniejszej rzeczy niż jego precyzyjne i zgodne z prawem określenie. Wydaje się, że w orzecznictwie sądowym jedynym logicznym śladem jest próba zdefiniowania dopuszczalnego zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy przez wskazanie takiego zakresu działalności pracownika, które realnie i „naprawdę” szkodzi jego poprzedniemu pracodawcy.…

Ustawowym warunkiem ustanowienia zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy, zapisanym w art. 101 (2) kodeksu pracy, jest dostęp do szczególnie ważnych informacji ze strony pracownika objętego zakazem konkurencji. Kodeks pracy nie definiuje jednak pojęcia szczególnie ważnych informacji. To by jednak jeszcze się udało nadrobić z pomocą orzecznictwa i mężów uczonych…

Umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy zwykle podpisuje się wraz z umową o pracę, rzadko kiedy później. Natomiast punktem uruchamiającym klauzulę o zakazie jest rozwiązanie umowy o pracę i koniec zatrudnienia. To określa szczególną właściwość umów tego rodzaju, a mianowicie to, że umowy te mogą zupełnie zmienić znaczenie…