Sprawy

Charakter prawny pokwitowania i co z niego wynika

W toku jednej z prowadzonych przez nas spraw pojawił się problem charakteru prawnego pokwitowania. Jedna ze stron powoływała się na bezskuteczny upływ terminu na uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli w postaci złożonego pokwitowania rozliczenia, druga strona natomiast taką...

Sędzia we własnej sprawie

W art. 57 Prawa przewozowego ustawodawca przewidział, że przewoźnikowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na przewożonym towarze – dla zabezpieczenia roszczeń przewoźnika wynikających z umowy przewozu. Co więcej, przewidział również możliwość samodzielnego dokonania  przez przewoźnika...

Dowodzenie w sprawach o nadwykonania

W sprawie przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia o wynagrodzenie za tzw. nadwykonania, jeden z sądów okręgowych wydał na rzecz Klienta Kancelarii – miejskiego szpitala – nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. W swym pozwie szpital przedstawił wykaz pacjentów w stanach nagłych, którym...

Wierzytelności poza kontrolą

Kancelaria reprezentuje interesy Klienta, na którego rzecz przeprowadzony został szereg transakcji polegających na sprzedaży wierzytelności o wielomilionowej wartości. Problemem jest jednak fakt, że doradca prawny Klienta, mimo znacznego stopnia skomplikowania transakcji, nie przewidział żadnego...

Obligacje podwyższonego ryzyka

Kancelaria została zaangażowana do reprezentowania nabywcy obligacji wyemitowanych przez pewien podmiot prywatny. Okazało się bowiem, że wkrótce po wyemitowaniu i przydzieleniu obligacji obligatariuszom, emitent zgłosił wniosek o ogłoszenie upadłości. Nie jest oczywiście niczym nadzwyczajnym,...

Powtórka z rozrywki czyli znaczenie Polskich Norm

Jeden z klientów Kancelarii po raz kolejny stał się obiektem zainteresowania organów celnych w związku z dystrybuowanymi wyrobami opodatkowanymi podatkiem akcyzowym. Podstawą podejmowanych przez służby celne działań kontrolnych jest rozbieżność między kodami CN oraz Polskimi Normami a definicjami...

Dzieło czyli para butów albo Żagiel Libeskinda

Z praktyki nieruchomościowej Kancelarii: Problem określenia rozpoczęcia obliczania terminu przedawnienia roszczenia na tle art. 646 kodeksu cywilnego. Zgodnie z przepisem roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem dwóch lat od dnia oddania dzieła. W rzeczywistości gospodarczej...

I znów, i znów

I znów i znów – otwarcie sprawy na nowo. Pełnomocnik podlega prekluzji, przedawnieniu, rygorowi pominięcia dowodu i innym tego rodzaju sankcjom. A sąd otwiera po prostu sprawę na nowo. Takie zdarzenie ma miejsce średnio w co drugiej sprawie o pewnym poziomie komplikacji. Oznacza ono nie mniej...

Ugoda bez zgody klienta

W nowej sprawie, w której kancelaria analizowała dotychczasową sytuację prawną klienta, natrafiliśmy na punkt zwrotny, którym okazała się ugoda zawarta w toku postępowania apelacyjnego bez zgody klienta (ewidentnie na jego niekorzyść). Co prawda umowa z pełnomocnikiem zawierała wymóg uprzedniego...

 Do góry